Vinstfrågan är en mobiliseringsfråga

När jag skrev om ”vinst i välfärden” i augusti (läs inlägget här) så liknade jag opinionsläget vid en tårta uppdelad i tre ungefär jämnstora bitar:

”Var tredje är positiv till ett förbud mot vinstutdelning och stödjer förslaget även om det innebär att de privata utförarna i välfärden blir färre eller försvinner helt. På den andra sidan finns omkring en tredjedel som inte ser något behov av att införa ny lagstiftning om vinstbegränsning. Och mitt emellan dessa grupper finns den sista tredjedelen som förvisso kan se fördelar med någon form av begränsning av vinstutdelning, men som samtidigt tycker att det är viktigare att behålla valfriheten och som vill ha kvar de privata företagen inom välfärden”.

Nu finns nya siffror tillgängliga och det är dags för en uppdatering här på bloggen.

I februari genomförde Ipsos en lite större undersökning bland allmänheten på uppdrag av Friskolornas riksförbund med syfte att kartlägga svenska folkets attityder till skolans utveckling, synen på friskolor och skolval. Frågeformuläret innehöll även frågor om möjliga alternativ till dagens ordning med skolval eftersom skolvalet på senare tid har blivit föremål för mer diskussion och debatt. En ambition med frågeformuläret var också att få en uppfattning om hur svenska folket värderar olika faktorer eller åtgärder för att vända den svenska skolans utveckling i rätt riktning.

Har vi lärt oss något nytt?

Till att börja med bekräftar undersökningen att skolfrågorna debatteras i ett sammanhang där de flesta har en negativ uppfattning om tillståndet i skolan. Rubrikerna om skolan har under senare år mest handlat om problem; fallande kunskapsresultat, svårigheter att rekrytera lärare och bristande ordning och arbetsro i klassrummet.

De flesta svenskar har också en övervägande negativ bild av tillståndet i den svenska skolan. En majoritet, 55 procent, tycker att skolan utvecklas åt fel håll. Resultatet ligger i linje med de mätningar om synen på skolan som Ipsos genomfört på uppdrag av Dagens Nyheter under hösten 2016.

Endast 1 av 10 tycker att utvecklingen inom skolan går åt rätt håll. Andelen positiva är lika låg bland förändrar som har barn i skolan som bland övriga intervjuade.

Vad ses då som viktigt för att vända utvecklingen inom skolan åt rätt håll?

Utifrån resultat från tidigare undersökningar där frågan ställts helt öppet formulerade jag elva olika faktorer, eller åtgärder, som skulle kunna påverka skolan och vända utvecklingen i skolan åt rätt håll.

De fem faktorer som oftast nämns som extra viktiga av respondenterna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll framöver är att elever kan få extra stöd när de behöver, fler kompetenta lärare, bättre ordning i klassrummet, bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare samt mer av lärarledda lektioner.

Viktiga faktorer alla svar

För att få mer diskriminerande svar och en tydligare värdering av faktorerna, vad ses som mest betydelsefullt, ställdes frågan igen men denna gång med instruktionen till respondenterna att välja ut de tre mest betydelsefulla faktorerna från listan av totalt elva faktorer.

De fem faktorer som ses som viktigast (nämns bland topp tre) för att skolan ska utvecklas åt rätt håll är

  1. Att elever kan få extra stöd när de behöver 56 %
  2. Bättre ordning i klassrummet 55 %
  3. Fler kompetenta lärare 49 %
  4. Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare 41 %
  5. Mer av lärarledda lektioner 30 %

Tolv procent ser vinstförbud för friskolor som en av de viktigaste faktorerna och sex procent nämner som viktigast att friskolornas verksamhet bör tas över av kommunerna. Sju procent nämner skolvalet som allra viktigast för skolans utveckling framöver.

Viktigaster faktorer topp 3

Bland socialdemokraternas väljare nämner 15 procent vinstförbud för friskolor som en av de viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll. SD-väljare, men även M-väljare, prioriterar oftare bättre ordning i klassrummet.

Viktigaster faktorer topp 3 Sossar

Den nya mätningen bekräftar också att skolvalet har ett starkt stöd. Två av tre anser att dagens ordning med skolval bör vara kvar. Balansmåttet är + 48, det vill säga det är 48 procent fler som anser att skolvalet bör vara kvar än som anser att det bör tas bort.

Bland föräldrar med barn i skolan svarar 70 procent att skolvalet bör vara kvar. Föräldrar med barn i friskola svarar något oftare att skolvalet bör vara kvar (80 procent).

Svenskar under 30 år vill något oftare (72 procent) behålla skolvalet, liksom de som har bättre kännedom om friskolor.

skolval

Stödet för att ha kvar skolval är svagare bland S- V- och MP-väljare jämfört med bland övriga partiers väljare, men även bland de rödgröna partiernas väljare är andelen som vill ha kvar skolvalet större än andelen som vill ta bort skolvalet.

Bland SD-väljare svarar 76 procent att skolvalet bör vara kvar medan 19 procent svarar att skolvalet bör tas bort.

skolval parti

Ett alternativ till dagens ordning med skolval vore att tillämpa en strikt närhetsprincip, det vill säga att kommunen placerar barnet i den skola som ligger närmast bostaden, oavsett familjens önskemål.

Var fjärde är för att återgå till närhetsprincipen som alternativ till dagens ordning med skolval medan en majoritet är emot. Balansmåttet är – 32, det vill säga det är 32 procent fler som är emot förslaget än som är för förslaget.

Svenskar under 30 år är mer sällan positiva till att återgå till närhetsprincipen (14 procent) medan äldre väljare över 60 år oftare vill det (29 procent).

närhet princip

S-väljare är något oftare positiva till att återgå till närhetsprincipen, men där finns ett samband med ålder, S-väljarna har en äldre åldersprofil. 39 procent bland S-väljarna är för men lika många, 39 procent, är emot.

15 procent bland allianspartiernas väljare vill återgå till närhetsprincipen och 23 procent av sverigedemokraternas väljare anser att det vore bättre än dagens ordning med skolval.

Ett annat alternativ till dagens ordning med skolval vore att kommunen tilldelar alla elever en skola med syftet att fördela elever så att det blir en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden. Förslaget kallas ibland i debatten för ”bussning” eftersom elever kan behöva köras till skolor långt från hemmet oavsett familjens önskemål.

14 procent är positiva till ett sådant förslag som går ut på att kommuner tilldelar elever en skolplats med syfte att skapa en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden. 66 procent är negativa och 20 procent har ingen uppfattning. Balansmåttet är – 52, det vill säga att 52 procent fler är emot förslaget är som är för.

Förslaget är nytt och okänt för de flesta väljare och frågeformuleringen har i sådana fall extra stor betydelse för skattningen av stödet vilket talar för en försiktig tolkning av siffrorna. I det här fallet är resultatet förhållandevis tydligt och man bör kunna dra slutsatsen att ett sådant förslag som alternativ till dagens ordning med skolval har ett svagt stöd.

bussning

En majoritet bland alla partiers väljare är emot ett sådant förslag med undantag för vänsterpartiets väljare.

När det gäller den övergripande inställningen till friskolor så verkar liknelsen med de tre tårtbitarna från augusti stå sig ganska väl.

En knapp tredjedel, 28 procent, svarar att friskolor på det hela taget påverkar den svenska skolan mest positivt. 25 procent tycker att friskolor påverkar mest negativt medan den största gruppen, 32 procent, svarar att friskolorna varken påverkar positivt eller negativt. 16 procent har ingen uppfattning. Föräldrar med barn i friskola samt de som anser sig ha mycket kunskap om friskolor svarar oftare att friskolor påverkar positivt.

friskolor bidrar

Just vinstfrågan får stort utrymme i skoldebatten, delvis på grund av att Vänsterpartiet fortsätter att driva vinstförbud i välfärden som en av partiets hjärtefrågor.

Lite hårdraget kan man säga att debattens två huvudlinjer är 1) ”Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas” och 2) ”Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet”. Linje 2 företräds i debatten framförallt av Vänsterpartiet medan övriga partier ger lite varierande besked i frågan.

9 av 10 (89 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet ”Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas”.

Påståendet är inte särskilt politiskt polariserande, även om vänsterväljare oftare än andra instämmer delvis snarare än helt och hållet.

Varannan (53 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet ”Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet”. 32 procent instämmer helt, 21 procent instämmer delvis.

Påståendet är som väntat kraftigt politiskt polariserande.

72 procent av vänsterväljare instämmer helt, 10 procent instämmer delvis. 47 procent av S-väljare instämmer helt, 29 procent instämmer delvis. Bland alliansväljare instämmer 18 procent helt och hållet medan 17 procent instämmer delvis. 28 procent av SD-väljarna instämmer helt, 20 procent instämmer delvis.

När vi sedan frågar vilket av de två påståendena som stämmer bäst med ens uppfattning svarar 67 procent ”Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas”.

12 procent svarar att ”Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet” stämmer bäst med ens uppfattning.

12 procent svarar att båda påståendena stämmer lika bra och 6 procent svarar vet ej.

debatt 2 alt

Bland S-väljare svarar att 56 procent att ”Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas” stämmer bäst medan 19 procent föredrar ”Förbjud friskolor att dela ut vinst…”. 16 procent tycker att båda påståendena stämmer lika bra.

Sammanfattningsvis kan man säga att Friskolornas roll inom den svenska skolan delar väljarna längs den traditionella vänster-högerskalan i politiken. Väljare till vänster är oftare negativa till friskolor och vill gärna begränsa möjligheten att dela ut vinst medan väljare till höger oftare anser att friskolor bidrar med positiva inslag till den svenska skolan i stort.

Det riktiga engagemanget för eller emot friskolor finns framförallt på vänster- och högerkanterna i politiken. Den större gruppen väljare verkar ha ett begränsat intresse för villkoren för friskolor. Många har ingen uppfattning eller svarar att friskolor varken påverkar positivt eller negativt.

När det handlar om vilka åtgärder som skulle kunna förbättra den svenska skolan och få utvecklingen att gå åt rätt håll nämner människor framförallt faktorer kopplade till lärarnas förutsättningar och villkor samt vad som händer i klassrummet. Få ser vinstförbud för friskolor som en av de viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll.

Vinstfrågan kan ses som en mobiliseringsfråga som kan användas av partierna för att få igång de mer politiskt intresserade, en fråga som kan väcka entusiasm och kämpaglöd hos de egna. Politiker som talar om vinstutdelningar varje gång skolan ska diskuteras löper risken, åtminstone bland väljare i mitten, att uppfattas göra bisak till huvudsak när det gäller skolans förutsättningar.

Noterbart är också att ålder verkar ha en viss betydelse som förklaringsfaktor när det gäller synen på friskolor och skolval. Unga är genomgående mer positiva till friskolor, skolval och relaterade frågor medan svenskar över 60 år oftare har en negativ inställning.

Läs hela rapporten här

David Ahlin

Daniel Poohl har en läsvärd kommentar till valresultatet i Nederländerna

”Samtidigt kanske ändå valresultatet skvallrar om hur det kommer att se ut i framtiden. Väljarnas röster sprids ut på fler partier. Giganternas tid är förbi. Även om VVD står kvar som största parti så tappar de stöd jämfört med förra valet.
Sex partier ligger lite förenklat runt tio procentstrecket. Politiken fragmenteras. Gamla stridslinjer suddas ut och byts mot nya.

Talande nog gör Socialdemokraterna ett spektakulärt ras. De ser ut att tappa närmare 20 procentenheter. Från vänster kommer det nya initiativet Grön Vänster, en frihetlig röst som skakar om hela vänsterflanken.

Högerpopulismen och rasismen tar en given del av kakan. Fallet Geert Wilders är kanske det mest talande exemplet på att partier som utmålar flyktingar, EU, islam och progressiva värden som ett hot mot nationen kommer att vara en del av det politiska landskapet under överskådlig framtid. Den stora frågan är hur de andra partierna förhåller sig till dem.

Så här kommer troligen politiken se ut framöver. Fler mellanstora partier. Nya partier som kan orientera sig i vår tids stora frågor. Och en högerpopulism som inte försvinner, bara för att man försöker låta lite mer som den”

Hela analysen:  http://expo.se/2017/valet-i-nederlanderna–borjan-pa-ett-segerrecept-mot-extremhogern_7282.html

Vad tycker väljarna om partiernas politik?

DN/Ipsos undersökning Sakfrågeägarskap i politiken som just publicerats visar vilka partier som väljarna anser har bäst politik i de viktigaste sakfrågorna. Mätningen, som återkommer varje halvår, ger oss information om vilket förtroende väljarna har för partierna och deras politiska förslag och är en indikator för partiernas potential att vinna ökat stöd. Partier som uppfattas ha en attraktiv och relevant politik i de viktiga väljarfrågorna har potential att vinna fler väljare. Omvänt gäller att partier som har svagt eller inget förtroende i de tunga sakfrågorna har små möjligheter att få väljarnas förtroende i kommande val.

Den aktuella mätningen baseras på drygt 1200 telefonintervjuer under januari och februari med ett slumpmässigt urval röstberättigade och är jämförbar med tidigare mätningar i DN/Ipsos serie.

Jämfört med senaste sakfrågemätningen i juni 2016 har moderaternas ställning och förtroende bland väljarna försvagats kraftigt.

Störst är tappet när det gäller förmågan att sköta Sveriges ekonomi. I juni ansåg 40 procent att Moderaterna hade bäst politik för Sveriges ekonomi och partiet behöll ett stort försprång till Socialdemokraterna i frågan. Idag svarar 31 procent att Moderaterna har bäst politik när det gäller ekonomin, ett tapp på nio procentenheter, den största enskilda förändringen jämfört med junimätningen (förändringen är statistiskt signifikant). Socialdemokraterna ligger kvar på samma låga nivå som i juni. 22 procent svarar att S har bäst politik när det gäller ekonomin jämfört med 24 procent i juni.

sak-ekonomi-1

sak-ekonomi-2

Även när det gäller jobb och sysselsättning tappar Moderaterna stort. 24 procent svarar att Moderaterna har bäst jobbpolitik jämfört med 32 procent i juni, en minskning med åtta procentenheter (förändringen är statistiskt signifikant). Stödet för Socialdemokraternas jobbpolitik är oförändrat 27 procent jämfört med 28 procent i juni, och Socialdemokraterna tar därmed över förstaplatsen när det gäller jobb och sysselsättning. Samtidigt ökar andelen som svarar att Centern har bäst jobbpolitik från fyra till åtta procent (förändringen är statistiskt signifikant).

sak-jobb-1

sak-jobb-2

Förtroendet för den ekonomiska politiken och jobbpolitiken var kärnan i de nya moderaterna. Under tio år har moderaterna haft ett kraftigt övertag över S när det handlar om Sveriges ekonomi. Dagens mätning visar att Moderaterna håller på att tappa det förtroendekapital som byggdes upp under många år när det gäller ekonomi och jobb, frågor som mer än andra handlar om att ”sköta landet”.

Min tolkning är att Moderaterna sedan valet har lagt mindre energi på att utmana regeringen när det gäller ekonomi, skatter och företagandets villkor för att istället fokusera mer på sakområden som invandring och brottsbekämpning. Kanske kan tyckas naturligt efter två år av rekordstor flyktinginvandring, men det är ändå mitt intryck att det handlar om en medveten prioritering.

Så hur har moderaternas nya flyktingpolitik tagits emot av väljarna?

Två partier har under senare år kraftigt stärkt förtroendet när det gäller invandrings- och flyktingfrågor. Men inte Moderaterna, utan Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Övriga partier ligger still eller har en negativ trend.

Stödet för Sverigedemokraternas flyktingpolitik har ökat signifikant och är nu starkast bland alla partier. Sverigedemokraterna innehar därmed sakfrågeägarskapet när det gäller invandring.

sak-invandring-1

sak-invandring-2

Också när det gäller skola och utbildning tappar Moderaterna stöd. I juni svarade 15 procent att Moderaterna hade bäst skolpolitik, nu har andelen fallit till nio procent (förändringen är statistiskt signifikant). Jämfört med juni så ligger Socialdemokraterna kvar ungefär oförändrat på 19 procent jämfört med 21 procent i juni.

Moderaternas tapp i en rad frågor är dramatiskt om vi jämför med junimätningen.

Om vi istället zoomar ut och tittar på utvecklingen sedan valåret så syns en negativ trend även för Socialdemokraterna, och då handlar det om välfärdsfrågorna. Under de senaste fyra åren har förtroendet för socialdemokraternas välfärdspolitik minskat med ungefär tio procentenheter.

När det gäller skola och utbildning är tappet 12 procentenheter, från 31 procent i juni 2013 till 19 procent idag.

sak-skola-1

sak-skola-2

Andelen som svarar att Socialdemokraterna har bäst politik för sjukvården har under samma period minskat från 38 procent till 28 procent.

sak-sjukvard-1

sak-sjukvard-2

I juni 2013 svarade 37 procent att Socialdemokraterna hade bäst politik för äldreomsorgen, idag har andelen minskat till 26 procent.

sak-aldre-1

sak-aldre-2

Socialdemokraterna försökte göra riksdagsvalet 2014 till ett välfärdsval. Inför valet anklagade man alliansregeringen för att montera ner välfärden. Stefan Löfven och andra företrädare talade om att något höll på att gå sönder i Sverige och man blåste upp förväntningarna om att leverera förbättringar, bara man själv fick komma tillbaka till makten.

Nu sitter man där själv med hela ansvaret, men med begränsade möjligheter att lotsa några välfärdsreformer genom riksdagen. Frågan är hur väljarnas förtroende kommer att påverkas när Socialdemokraterna i regeringsställning har så svårt att göra verklighet av sina politiska ambitioner.

Förtroendetappet i välfärdsfrågorna är tydligt. Väljarna verkar tycka att Socialdemokraterna lovar runt men håller tunt.

I miljö- och klimatfrågorna så ser vi en fortsättning på de senaste årens trend; förtroendet för Miljöpartiet minskar samtidigt som fler nämner Centerpartiet. Miljöpartiet nämns fortfarande av flest väljare, men andelen minskar för varje mätning. Idag svarar 30 procent att Miljöpartiet har bäst miljö- och klimatpolitik jämfört med 35 procent i juni (förändringen är statistiskt signifikant).

sak-miljo-1

sak-miljo-2

Liksom i tidigare mätningar är nivåerna låga för de stora partierna när det gäller Sveriges försvar. Många väljare anser att inget parti har bäst politik när det gäller försvaret, vilket jag tolkar som ett generellt missnöje med hur försvarspolitiken skötts under senare år.

Det parti som bryter mönstret och har ett relativt sett starkare stöd i försvarsfrågan är Liberalerna. Sedan 2014 har stödet ökat för Liberalernas försvarspolitik. Andelen som tycker att Liberalerna har bäst försvarspolitik har ökat från sex till tolv procent, en statistiskt signifikant ökning.

sak-forsvar-1

sak-forsvar-2

Efter att lag och ordning blivit en viktigare väljarfråga, området rankades som fjärde viktigast i januari efter invandring, skola och sjukvård, har DN/Ipsos åter lagt till sakfrågan till årets första sakfrågemätning. 23 procent svarar att Moderaterna har bäst politik när det gäller lag och ordning, 16 procent nämner Socialdemokraterna och 11 procent nämner Sverigedemokraterna.

Jämfört med Ipsos tidigare mätningar (genomförda 2006 till 2013) har förtroendet för moderaternas och socialdemokraternas politik minskat.

sak-lag-ordning-1

Värt att lyfta fram är också att stödet för centerpartiets politik ökar signifikant när det gäller Sveriges ekonomi, jobb och sysselsättning, äldreomsorg samt flykting- och invandringsfrågor. Partiets rankas topp tre i fyra av nio sakfrågor vilket placerar partiet som nummer tre efter Socialdemokraterna och Moderaterna.

sak-tabell

Andelen väljare som inte kan eller vill nämna ett parti som bäst inom de olika politikområdena har ökat över tid och ökningen sedan juni 2016 är markant. Jag tolkar förändringen som ett ökat generellt missnöje med leveransen från politiken, ett missnöje som handlar om brist på handlingskraft, att politikerna inte kan enas kring trovärdiga och relevanta lösningar på dagens samhällsproblem.

Förändringen ligger i linje med det ökande missnöje med hur olika samhällsfunktioner fungerar som framkommit i DN/Ipsos mätningar under det senaste året, till exempel när det gäller polisen, skolan, försvaret och integrationen.

sak-vet-ej

sak-metod

/ David Ahlin

 

Pessimism och sviktande förtroende talar om en förändringssökande väljarkår

Sveriges ekonomi växer och fler hittar arbete på en stark hemmamarknad. Bostadsbyggandet har tagit fart och svenskarna konsumerar med låga räntor. Men de goda tillväxtsiffrorna döljer ett delat Sverige. Många svenskar känner inte igen sig i beskrivningen av goda tider.

Trots högre BNP-tillväxt än de flesta EU-länder känner många svenskar pessimism. En majoritet tycker att Sverige utvecklas åt fel håll och att viktiga samhällsfunktioner fungerar dåligt. Sjukvården har problem med inställda operationer, långa köer och vårdavdelningar som inte bemannas. Polisen lyckas inte stävja grov brottslighet och kriminella gäng begränsar friheten för människor i många förortsområden. Försvaret är eftersatt och har svårt att rekrytera folk samtidigt som omvärlden ter sig mer hotfull.

Ipsos undersökningar visar att förtroendet för både polisen och försvaret är besvärande lågt, och fallande. Lägst är förtroendet för polisen i norr med låg polisnärvaro och långt mellan stationerna.

Sedan 2010 har vi också sett ett minskande förtroende för den politiska makten. Vårens förtroendebarometer från Göteborgs universitet bekräftade att förtroendet fortsätter att falla för både regering, riksdag och för de politiska partierna. Och förtroendet är allra lägst bland de som bor långt från makten.

Om vi lärt oss något av de politiska chockerna under 2016 så är det att kombinationen pessimism inför framtiden och fallande politikerförtroendet är tecken på en förändringssökande väljarkår. Donald Trump sågs som ”the change maker” och lyckades ingjuta hopp om att kunna rädda ett USA som många upplevde utvecklades åt fel håll och han lovade att skaka om ett handlingsförlamat etablissemang.

Kan vi dra några paralleller till Sverige och stämningsläget här? Söker även svenska väljare efter förändring?

En global Ipsos-undersökning genomförd i 22 länder ger några nya ledtrådar. Den övergripande slutsatsen är att även 2017 kan bli ett år av politisk turbulens. Många människor runt om i världen upplever att det egna landet är på nedgång och att det politiska ledarskapet gynnar samhällets elit istället för att se till vanliga människors behov.

Även om svenskar ofta är mindre pessimistiska jämfört med folk i andra länder blir slutsatsen ändå att vi har en väljarkår som är missnöjd med leveransen från det politiska ledarskapet, som vill bryta status quo och ha förändring:

  • En majoritet instämmer helt eller delvis i påståendet ”Sverige utvecklas åt fel håll”
  • 4 av 10 håller med i påståendet ”traditionella partier och politiker bryr sig inte om människor som mig själv”
  • Lika många instämmer i påståendet ”Experter i Sverige förstår inte hur människor som jag har det”
  • Drygt var femte instämmer helt eller delvis i påståendet ”vi behöver en stark ledare som är beredd att bryta mot reglerna”

Även om de flesta svenskar avvisar idén om en stark ledare som vågar bryta mot regler bekräftas ändå bilden av pessimism. Misstron mot experter, kommentatorer och mot politiken, en misstro som öppnade dörren för både Brexit och Trump, syns även här i Sverige.

Sedan 2010 har förtroendet för riksdagen fallit från 55 procent till 33 procent. Förtroendet för regeringen har under samma period fallit från 62 procent till 28 procent.

Åren har präglats av cementerad blockpolitik, högt tonläge och ökad polarisering. Det har varit svårt att lotsa reformer genom riksdagen. Sverigedemokraterna har som vågmästare ofta fått stå i centrum av debatten. Övriga partier har ägnat mycket energi åt att kasta SD i knät på politiska motståndare, allt medan viktiga samhällsproblem lämnats olösta.

Med drygt 18 månader kvar till valet står våra politiker inför en viktig uppgift. Det är hög tid att åter vinna väljarnas förtroende för politikens förmåga att lösa svåra samhällsproblem.

David Ahlin

Sverigedemokraterna breddar, Socialdemokraterna har ett ungdomsproblem

I förra veckan kom SCBs skattning av partiernas väljarstöd och igår publicerades hela partisympatiundersökningen med fördjupande material om partiernas stöd i olika väljargrupper. Som vanligt hamnar förändringarna sedan förra mätningen i fokus. SCB bekräftade de försiktiga trender som synts hos Ipsos, Novus och andra institut; medvind för Centern, motvind för Moderaterna och viss återhämtning för Socialdemokraterna efter historiska bottennoteringar i vintras.

Om vi istället zoomar ut från dagspolitiken och tittar bortom skiftningarna sedan i maj, går det att utläsa mer långsiktiga rörelser som kan berätta något om förutsättningarna inför 2018?

Här är fyra iakttagelser:

1 Sverigedemokraterna breddar

Först en enkel tabell som sammanfattar hur väljarstödet enligt SCB förändrats sedan november 2014:

                         nov 2014           nov 2016           förändring                          

SD                        12,4                     17,5                     + 5,1

S-V-MP             45,1                     41,4                     – 3,7

Alliansen           39,2                     37,9                     -1,3

Var kommer SDs nya väljare ifrån?

De största flödena kommer från Moderaterna och Socialdemokraterna, men SD har vunnit väljare från alla partier, inklusive från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är i sig ett slags styrkebesked att SD lyckas vinna väljare från så vitt skilda håll.

Sverigedemokraterna har etablerat sig som ett stort parti i de flesta väljargrupper. Arga unga män som det talades om tidigare är numera en helt felaktig beskrivning av partiets väljare. Exempelvis har företagare blivit en av partiets allra starkaste väljargrupper.

Sverigedemokraterna har idag ett ganska jämnt stöd över alla åldersgrupper även om stödet är starkare i åldrarna 30 – 65 år. Partiet har fortfarande ett klart starkare stöd bland män och är partiet med störst könsgap.

Sverigedemokraterna är också fortsatt det parti med störst skillnad mellan andel partisympatier och andel stöd vid val idag. En del av dagens SD-väljare uppger att de står närmare ett annat parti men röstar på SD för att signalera missnöje eller för att driva på för en förändring av politiken.

Stödet för Sverigedemokraterna peakade under hösten-vintern 2015 när partiet tillfälligt nådde mycket höga nivåer, framförallt i Sydsverige.

2 Socialdemokraterna har ett ungdomsproblem

Enligt SCB uppger 22 procent av väljarna i åldern 18 – 24 år att Socialdemokraterna är det parti man står närmast. I gruppen 25 – 34 år är motsvarande andel 25 procent.

Bland väljare mitt i livet, ofta barnfamiljer, är stödet för S i ett historiskt perspektiv lågt. Både i gruppen 35 – 44 år och i gruppen 45 – 54 år svarar 26 procent att de sympatiserar mest med Socialdemokraterna.

Det genomsnittliga väljarstödet hålls uppe av ett klart högre stöd bland de äldsta väljarna. I gruppen 65 – 74 år sympatiserar 40 procent med S och bland de äldsta över 75 år är andelen 42 procent.

I det kortare perspektivet kan ungdomsproblemet avhjälpas genom att vinna stort bland äldre väljare men inför framtida val är läget bekymmersamt för Socialdemokraterna.

Samtidigt som S har svårt att locka de unga väljarna har partiet ett mycket starkt stöd bland personer med utländsk bakgrund vilket förvisso är en växande väljargrupp.

3 Vem ska stödrösta på KD?

Kristdemokraterna har en fallande trend både i SCBs och i andra instituts mätningar. Partiet har inte heller någon reserv av sympatier; andelen som svarar att de sympatiserar med Kristdemokraterna är lika låg som andelen som skulle rösta på partiet idag, ungefär tre procent. Någonstans går en gräns där väljare som överväger att rösta taktiskt blir oroliga för att rösten blir bortkastad.

4 ”Övriga partier 3,2 procent”

SCB skriver att övriga partier skulle få 3,2 procent vid val i november, en statistiskt säkerställd ökning jämfört med majmätningen.

Vad döljer sig under rubriken Övriga partier? Jo, Feministiskt initiativ och en revanschsugen Gudrun Schyman.

Partiernas dagsform enligt SCB november 2016

Socialdemokraterna (partisympati 31,3 / val idag 29,2)

Väljarstödet är ungefär oförändrat jämfört med våren och siffrorna indikerar att stödet återhämtat sig något jämfört med bottennoteringarna hösten -15 vintern -16. Jämn könsprofil men partiet har stora problem att vinna stöd bland yngre väljare. Starkare stöd bland utrikes födda.

Moderaterna (partisympati 25,4 / val idag 22,8)

Negativ trend – tappat både stöd och sympatier under det senaste halvåret.

Moderaterna har tidigare ofta haft ett något starkare stöd bland män. Numera syns ingen tydlig könsskillnad eftersom moderaterna tappat manliga väljare till SD. Även jämn åldersprofil. Starkare stöd bland högutbildade.

Sverigedemokraterna (partisympati 13,1 / val idag 17,5)

Ungefär oförändrat stöd jämfört med våren, men en rejäl uppgång jämfört med valresultatet. Är fortsatt det parti med störst skillnad mellan partisympatier och skattat stöd vid val idag. En viss andel av dagens SD-väljare står närmare ett annat parti men röstar på SD för att signalera missnöje.

Vänsterpartiet (partisympati 7,0 / val idag 7,7)

Oförändrat stöd jämfört med vårens mätning. Något svagare stöd bland svenskar över 65 år.

Centerpartiet (partisympati 7,6 / val idag 7,1)

Positiv trend – ökat andelen sympatisörer och väljare jämfört med vårens mätning och vinner väljare från moderaterna. Högre andel sympatisörer bland födda i Sverige och något starkare stöd bland kvinnor än bland män.

Miljöpartiet (partisympati 5,2 / val idag 4,5)

Kanske har även Miljöpartiet slagit i botten. Efter ett flertal mätningar i rad med minskat stöd syns ingen ytterligare minskning i novembersiffrorna. Mindre tydlig köns- och åldersskillnad jämfört med tidigare eftersom Miljöpartiet tappat stöd bland både kvinnor och yngre väljare.

Liberalerna (partisympati 4,8 / val idag 5,0)

Svagt negativ trend – tappar sympatisörer jämfört med maj. Liberalerna har fler väljare bland högutbildade.

Kristdemokraterna (partisympati 3,1 / val idag 3,1)

Kristdemokraterna har ingen sympatireserv – andelen som sympatiserar med Kristdemokraterna är lika låg som andelen som skulle rösta på partiet.

/ David Ahlin

Om Statistiska Centralbyråns Partisympatiundersökning, information från SCBs publicering:

PSU i november 2016 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 952 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa utvalda personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling genomfördes under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att delar av urvalet i början av insamlingsperioden har getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 22,6 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 2,9 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,4 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,9 procent. Andelen svarande är 56,1% vilket motsvarar 5 021 personer. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 28 oktober till 27 november. En mer utförlig bortfallsredovisning återfinns i tabell 23 i tabellpublikationen.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Länk till rapporten från SCB i sin helhet:

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Vad betyder partiledarförtroendet för partiets väljarstöd?

Ledande miljöpartister har den senaste tiden föreslagit byte av språkrör. Ett av argumenten som förs fram är att språkrören, framförallt Åsa Romson, har ett alltför lågt förtroende bland väljarna. Med ett så lågt förtroende blir det svårt att leda partiet till framgång i nästa val, lyder argumentet.

Att ha en populär partiledare som har ett stort förtroende är självklart bättre än motsatsen, att ledas av en impopulär person som ingen litar på. Förtroende gör att personer lyssnar på dig och litar på vad du säger. Ledare med ett förtroendekapital får en chans till och kan lättare klara sig igenom tillfälliga kriser.

Men hur mycket betyder egentligen partiledarförtroendet för partiets väljarstöd?

Ett sätt att ta reda på det är att titta på partiernas väljarstöd över tid tillsammans med förtroendet för partiledarna. Ipsos (tidigare TEMO och Synovate) har mätt förtroendet för partiledarna sedan år 2000. Graferna nedan visar partiets väljarstöd samt andelen med förtroende för partiledaren och språkrören från april 2000 till december 2015 (Ipsos senaste förtroendemätning genomfördes i december 2015).

Språkröret Maria Wetterstrand hade innan hon slutade förtroende bland omkring 40 procent av väljarna. Hon ersattes av Åsa Romson som sedan tillträdet haft ett klart lägre förtroende bland väljarna. Men varken det höga förtroendet för Wetterstrand eller det lägre förtroendet för Romson ser ut att ha ett särskilt starkt samband med väljarstödet för Miljöpartiet. En populär partiledare räcker inte för att kraftigt öka väljarstödet, i alla fall inte för Miljöpartiet.

Miljöpartiet

MP pl bild

Även Centerpartiet har tidvis haft ganska populära partiledare med ett brett förtroende. Maud Olofsson hade länge ett förtroende bland över 30 procent och nu har även Annie Lööf etablerat sig som en populär partiledare med förhållandevis starka förtroendesiffror. Men inte heller för Centerpartiet verkar det hjälpa att partiledaren har ett brett förtroende. Väljarstödet har inte dragits med uppåt när förtroendet för partiledaren har ökat.

Centerpartiet

C pl bild

När Fredrik Reinfeldt slutade som moderatledare var förtroendet för honom på topp. I hans sista mätning i december 2014 hade 60 procent av väljarna stort förtroende för honom. Endast 35 procent hade litet förtroende vilket gav en rekordstark förtroendebalans på + 25 procentenheter. Men rekordförtroendet hindrade inte ett stort väljartapp för Moderaterna i valet. Fredrik Reinfeldts förtroendesiffror tickade uppåt men partiets siffror hängde inte med.

Moderaterna

M pl bild

Motsvarande analys för övriga partier ger ungefär samma bild. Den generella slutsatsen är att förtroendet för partiledaren har betydelse för partiets möjligheter att vinna stöd, men att ett kraftigt ökat eller minskat förtroende för partiledaren inte ser ut att ha stor påverkan på partiets väljarstöd över tid. Mönstret i grafiken bekräftar vad partiforskningen säger om partiledarens betydelse. Trots mer personval och personfixering i media så röstar svenskarna framförallt på partier och partiers politik och i mindre utsträckning på partiledare och kandidater.

De mest kända ”partiledareffekterna” som brukar åberopas, Bengt Westerberg 1985, Alf Svensson och Gudrun Schyman 1998 samt Lars Leijonborg 2002, inträffade i val som var ospännande i själva regeringsfrågan, vilket statsvetaren Henrik Oscarsson visat.

Med detta sagt så är det sannolikt att sambanden, och betydelsen av förtroendet för partiledaren, ser olika ut för olika partier. En välgrundad hypotes är att förtroendet för partiledaren är relativt sett något viktigare för Socialdemokraterna och Moderaterna, de två partier som de flesta väljare ser som de regeringsbildande partierna. Ledarna för Socialdemokraterna och Moderaterna ska inte bara leda partiet utan hela regeringen och företräda Sverige i olika internationella sammanhang.

Socialdemokraterna

S pl bild

Vänsterpartiet

V pl bild

Liberalerna

L pl bild

Kristdemokraterna

KD pl bild

Sverigedemokraterna

SD pl bild

Hur går det för Alliansen?

Regeringen har låga förtroendesiffror och det samlade väljarstödet för Socialdemokraterna och Miljöpartiet är i mars omkring fyra procentenheter lägre jämfört med riksdagsvalet 2014 (34 procent jämfört med 37,9 procent i valet). Bra utgångsläge för Alliansen inför 2018 med andra ord. Eller?

En närmare titt på siffrorna ger en delvis annan bild.

Det samlade väljarstödet för allianspartierna har sedan valet legat hyfsat stabilt omkring 40 procent. I mars har Alliansen 41 procent hos Ipsos och 40 procent i Ekot/Novus Poll of polls, i princip oförändrat stöd jämfört med valresultatet och dött lopp i opinionen mot de rödgröna partierna. När Ipsos frågar väljarna om de tror att Alliansen skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande regeringen så får alliansen stöd av en lika stor andel. 40 procent svarar att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb. Moderater och kristdemokrater är mer övertygade om detta, L- och C-väljare i något lägre grad. Man övertygar alltså inte fler än de som redan röstar på allianspartierna.

Gräver man vidare i Ipsos historiska tidsserie så ser man också att oppositionen vid den här tiden i mandatperioden ofta haft ett något starkare stöd i opinionen jämfört med det valresultat man sedan lyckas prestera två och ett halvt år senare.

En tabell över de senaste fem mandatperioderna (andel i %, avrundat till heltal):

                             Stöd opposition     Valresultat 2,5 år senare

Mars 2012:       51                                  44

Mars 2008:       55                                 44

Mars 2004:       46                                48

Mars 2000:       46                                44

Mars 1996        44                                  44,5

Mönstret är inte entydigt men över tid är det ändå mer vanligt än ovanligt att sittande regering tappar stöd i början av mandatperioden för att sedan öka stödet något igen inför nästa val. Opinionskurvan för sittande regeringar tenderar att likna en hängmatta, för att låna ett uttryck från valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson.

Men säger egentligen detta något om hur opinionen kommer att utvecklas framöver? Nej, kanske inte. Värdet av historiska data är begränsat och opinionsutvecklingen under tidigare mandatperioder har visat olika mönster. Omvärldshändelser som ingen förutspått kan plötsligt förändra den politiska agendan och väljarnas värdering av alternativen. Men i brist på spåkulor ger ändå historiska data ett visst underlag för analys.

Utifrån vad vi vet idag så är det sannolikt att migrations- och integrationsfrågorna fortsätter att ta stor plats i samhällsdebatten. Min grundhypotes är att Sverigedemokraterna lyckas försvara och sannolikt öka väljarstödet jämfört med senaste valet. Det kommer återigen bli svårt för de två traditionella blocken att bilda en majoritetsregering.

2018 kommer väljarna att utvärdera regeringens insatser, men de kommer också att granska alternativen. Finns det något realistiskt, kompetent och attraktivt regeringsalternativ? Och hur nödvändigt är det att byta ut regeringen efter en mandatperiod?

Siffrorna indikerar att även Alliansen har problem.