Hur bör man fråga om Nato?

Nato trend

Nato-debatten har fått nytt liv de senaste åren efter återkommande rapporter om rysk upprustning, kränkningar av svenskt territorium och ökad oro bland svenska folket inför omvärldsläget. Nato-frågans aktualitet har också gett upphov till fler opinionsundersökningar jämfört med tidigare år när frågan om ett svenskt Nato-medlemskap förde en mer undanskymd tillvaro.

Resultaten i undersökningar om svenskt Nato-medlemskap har spretat en del, vilket jag kommenterade i en artikel förra våren. Att olika undersökningar ger olika svar i Nato-frågan beror delvis på att det förekommer olika frågeformuleringar och olika svarsskalor. Även om nivåskattningarna skiljer sig åt så har de senaste årens undersökningar det gemensamt att de visar ett något minskat motstånd mot ett svenskt Nato-medlemskap och en ökad rörlighet i opinionen.

Ipsos har använt Nato-frågan ”Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför? Den senast publicerade undersökningen i januari 2016 visade att varannan svensk tycker att Sverige ska stanna utanför Nato medan 34 procent anser att Sverige bör gå med. Jämfört med resultaten i januari 2015 var opinionsläget oförändrat.

I vår marsmätning har vi genomfört ett metodtest och ställt dels den tidigare frågan, dels testat en alternativ frågeformulering ”Anser du att Sverige bör gå med i NATO eller anser du att Sverige bör stanna utanför?

I den nya frågan utelämnar vi ordet ”militäralliansen”. Ungefär hälften av respondenterna, slumpvis utvalda, har fått svara på den nya frågan och hälften har svarat på den tidigare. Vår ambition med vår återkommande Nato-mätning är att använda en neutral frågeformulering och vår hypotes var att ordet ”militäralliansen” eventuellt kunde vara värdeladdat och ha en viss effekt på nivåskattningarna. Dessutom tror vi inte att ordet ”militäralliansen” behövs för att frågan ska vara tydlig och begriplig för respondenterna.

Parallelltestet visar att de olika frågeformuleringarna ger ungefär samma svarsandelar. Sammantaget menar jag att den nya frågeformuleringen är att föredra och Ipsos kommer därför att använda den i kommande Nato-mätningar.

Läs mer om Ipsos metodtest på ipsos.se/nyheter

 

Annonser