Opinionen i vinstfrågan rymmer till synes motstridiga åsikter

Ska företagen inom förskolan, skolan, vården och omsorgen få dela ut vinst till sina ägare? Debatten som brukar gå under benämningen ”vinst i välfärden” får stort utrymme och skapar slitningar i flera partier. Frågan fortsätter att vara en het potatis i svensk politik och i höst lär debatten ta fart på nytt i väntan på resultaten från Ilmar Reepalus välfärdsutredning.

Ett stort antal opinionsundersökningar har genomförts för att mäta opinionen i frågan, ofta på uppdrag av intresseorganisationer eller politiska partier. Även forskare och medier har regelbundet beställt och publicerat undersökningar i ”vinstfrågan”.

En mätserie som alltid får stort genomslag och som ofta refereras i media är SOM-institutets fråga där respondenterna får ta ställning till förslaget ”Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg”. Forskarna använder en välbalanserad femgradig svarsskala som spänner från ”mycket bra förslag” till ”mycket dåligt förslag”. I likhet med många andra undersökningar som ställer frågan om vinstutdelning inom skattefinansierad välfärd visar resultaten i SOM-institutets mätning att omkring 6 av 10 tycker att det är ett ganska bra eller mycket bra förslag att förbjuda privata välfärdsföretag att dela ut vinst.

Blogg SOM vinst

Källa: SOM-institutet

Typiskt för många av de undersökningar som publicerats är att de, likt SOM-institutets mätserie, bygger på en enda fråga.

Men ibland räcker det inte att ställa en fråga. Vi är inte alltid så rationella och logiska och vi lyckas ofta omfamna olika och till synes motstridiga åsikter på samma gång. Vinstfrågan är ett exempel på en sådan frågeställning.

För att få mer kunskap om hur svenskarna ser på frågan om vinst i välfärden, och samtidigt få en uppfattning om hur viktig frågan om vinstbegränsning är i förhållande till andra frågor som valfrihet, så skrev jag 2014 ett batteri frågor för en studie på uppdrag av Investor. Frågorna ställdes i 1000 telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval svenskar 18 år och äldre. Ipsos upprepade sedan frågorna i en motsvarande undersökning tidigare i år på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Har fått ok att kommentera undersökningarna för det här blogginlägget.

Undersökningarna visar att en relativt stor väljargrupp omfamnar till synes motstridiga uppfattningar i frågor kopplade till vinster och valfrihet.

När de intervjuade ombeds att svara med egna ord på frågan ”Vad anser du är viktigt för att skolan ska utvecklas på ett bra sätt i framtiden?” så handlar några få procent av svaren om vinster, vinstbegränsning, problem med privatisering eller färre friskolor.

Majoriteten av svaren handlar om fler och bättre lärare, ordning och bra arbetsmiljö, att alla elever ska få den hjälp de behöver, lärarnas status i skolan och tillräckligt med resurser.

Motsvarande fråga för sjukvården ger en likartad bild; få nämner något som rör begränsning av vinster medan de flesta svar handlar om mer och bättre utbildad personal, tillgänglighet och kortare köer och högre löner för personalen. När det handlar om äldreomsorgen är andelen som nämner vinster något högre; knappt en av tio nämner förbud mot vinster och privata företag som en viktig fråga för att äldreomsorgen ska utvecklas på ett bra sätt.

En förhållandevis liten andel väljare nämner alltså spontant vinstbegränsning eller vinstförbud som en viktig fråga för att skolan, vården och äldreomsorgen ska utvecklas på ett bra sätt i framtiden.

Ipsos har kodat intervjupersonernas öppna svar och med reservation för felkodningar så fördelar sig svaren på följande sätt:

Skolan

Blogg vinst bild 1

Sjukvården

Blogg vinst bild 2

Äldreomsorgen

Blogg vinst bild 3

Källa: Ipsos på uppdrag av Investor, 2014

I nästa steg frågade intervjuarna hur viktigt det är, på en 5-gradig skala från inte alls viktigt till mycket viktigt, att det införs förbud mot vinstutdelning för företag som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg.

32 procent uppger det är mycket viktigt och ytterligare 24 procent att det är ganska viktigt, totalt 56 procent, dvs. ungefär samma nivå som i SOM-institutets mätserie.

Samtidigt svarar 41 procent respektive 32 procent, totalt 73 procent, att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att kunna välja vårdcentral, skola eller äldreboende från såväl privata företag som kommuner eller landsting.

Det finns alltså betydande väljargrupper som tycker att det är viktigt att förbjuda vinstutdelning, och som samtidigt tycker att det är viktigt att kunna välja mellan både privata och offentliga utförare.

Blogg vinst bild 4

Källa: Ipsos på uppdrag av Investor, 2014

Men om man måste välja, vad är viktigast?

Ipsos ställde i nästa steg frågan ”Vad av följande är viktigast för dig? Att det införs ett förbud mot vinstutdelning för företag som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg, eller, att kunna välja vårdcentral, skola eller äldreboende från såväl privata företag som kommuner och landsting?

27 procent svarar att det är viktigast att det införs ett förbud mot vinstutdelning medan 57 procent svarar att det är viktigast att kunna välja mellan såväl privata företag som kommuner och landsting. 16 procent svarar varken eller / vet ej.

Blogg vinst bild 5

Källa: Ipsos på uppdrag av Investor, 2014

I väljarkåren finns alltså en grupp på omkring 25 – 30 procent som tycker att det är viktigare att det införs ett förbud mot vinstutdelning än att man kan välja mellan både privata företag och kommuner och landsting. En tolkning är att denna väljargrupp inte skulle ha så mycket emot om välfärden helt och hållet bedrevs i offentlig regi.

Samtidigt finns en större grupp, omkring 55 – 60 procent av väljarna, som tycker att det är viktigare att kunna välja mellan både privata företag och kommuner/landsting, än att det införs ett förbud mot vinstutdelning. Dessa väljare är alltså angelägna om att behålla de privata företagen som etablerats i välfärden.

Tidigare i år upprepade Ipsos undersökningen från 2014 i en telefonundersökning med motsvarande metod och urvalskälla. Resultatet blev likartat; 6 av 10 svarar att det är viktigast att själv kunna välja mellan såväl privata företag som kommuner och landsting medan var fjärde svarar att det är viktigast att det införs ett förbud mot vinstutdelning för företag som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg.

Blogg svn 1

Källa: Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 2016

Politisk hemvist längs den traditionella vänster-högerskalan ser ut att vara en viktig förklaringsfaktor när det gäller opinionen i frågan om vinstbegränsning för välfärdsföretag. Rödgröna väljare svarar oftare att det är viktigast att det införs förbud mot vinstutdelning medan alliansväljare och SD-väljare oftare svarar att det är viktigast att behålla valfriheten med olika typer av driftsformer.

Blogg svn 2

Källa: Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 2016

Så hur kan man sammanfatta opinionen i vinstfrågan? Förhoppningsvis har jag lyckats visa att det inte är alldeles enkelt eller entydigt.

Att en majoritet av svenska folket är positiva till ett vinstförbud, som t ex SOM-institutets fråga tycks visa, motsägs delvis av att en majoritet tycker att det är viktigare att behålla valfrihet mellan flera olika typer av utförare inom skolan, vården och omsorgen.

Jag tolkar opinionsläget som att svenska folket grovt kan delas in i tre ungefär lika stora tårtbitar.

Var tredje är positiv till ett förbud mot vinstutdelning och stödjer förslaget även om det innebär att de privata utförarna i välfärden blir färre eller försvinner helt. På den andra sidan finns omkring en tredjedel som inte ser något behov av att införa ny lagstiftning om vinstbegränsning. Och mitt emellan dessa grupper finns den sista tredjedelen som förvisso kan se fördelar med någon form av begränsning av vinstutdelning, men som samtidigt tycker att det är viktigare att behålla valfriheten och som vill ha kvar de privata företagen inom välfärden.

Undersökningens frågor och intervjuarinstruktioner:

Blogg frågor 1

Blogg Frågor 2

/ David Ahlin

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s